۱۴۷۱
بسته چکاپ کبدی

بسته چکاپ کبدی

مشتری گرامی

انجام این تست توسط نمونه گیری خون انجام خواهد شد و نیاز به حداق 8 ساعت ناشتا بودن دارد.

هزینه انجام تست کبد 185000 تومان میباشد و شامل موارد زیر میباشد:
( AST . ALT . ALK-P . Bili-T . Bili-D )

جواب دهی در این بخش در صورت عدم نیاز به نمونه گیری مجدد بین 24 تا 48 ساعت میباشد.

لطفا دقت داشته باشید در صورتیکه پس از هماهنگی با متخصص و مراجعه ایشان ازانجام تست صرفنظر شود مبلغ 50000 تومان به متخصص به عنوان هزینه لغو تعلق خواهد گرفت که از جانب مشتری میبایست پرداخت گردد.

کدام شهر هستید؟
شهرهای پربازدید
 • تهران
 • کرج
 • اصفهان
 • شیراز
همه شهرها
 • تبریز
 • مشهد
 • رشت
 • قم
 • کرمان
 • جیرفت
 • رفسنجان
 • اهواز
 • آمل
 • بندرعباس
 • کرمانشاه
 • گرگان