۵۴۵۳۶۶۰۰
بسته چکاپ تیروئید

بسته چکاپ تیروئید

مشتری گرامی

در این بخش تست سلامت شما برای بیماری تیروئید از طریق نمونه گیری خون انجام خواهد شد و انجام این آزمایش نیاز به ناشتا بودن ندارد.

هزینه این سفارش مبلغ 441000 تومان میباشد و شامل موارد ( TSH . T3 . T3 ) میباشد.

جواب دهی در این بخش در صورت عدم نیاز به نمونه گیری مجدد بین 24 تا 48 ساعت میباشد.

لطفا دقت داشته باشید در صورتیکه پس از هماهنگی با متخصص و مراجعه ایشان ازانجام تست صرفنظر شود مبلغ 50000 تومان به متخصص به عنوان هزینه لغو تعلق خواهد گرفت که از جانب مشتری میبایست پرداخت گردد. ) میباشد.