۱۴۷۱ - ۵۴۵۳۶۶۰۰
بسته چکاپ کبدی

بسته چکاپ کبدی

مشتری گرامی

انجام این تست توسط نمونه گیری خون انجام خواهد شد و نیاز به حداق 8 ساعت ناشتا بودن دارد.

هزینه انجام تست کبد 185000 تومان میباشد و شامل موارد زیر میباشد:
( AST . ALT . ALK-P . Bili-T . Bili-D )

جواب دهی در این بخش در صورت عدم نیاز به نمونه گیری مجدد بین 24 تا 48 ساعت میباشد.

لطفا دقت داشته باشید در صورتیکه پس از هماهنگی با متخصص و مراجعه ایشان ازانجام تست صرفنظر شود مبلغ 50000 تومان به متخصص به عنوان هزینه لغو تعلق خواهد گرفت که از جانب مشتری میبایست پرداخت گردد.