۵۴۵۳۶۶۰۰

لطفا تعداد واحد‌های ساختمان را مشخص فرمایید.