۱۴۷۱
سلامت بانوان قبل از بارداری

سلامت بانوان قبل از بارداری

مشتری گرامی

در این بخش با توجه به نمونه گیری خون و ادرار و مدفوع میتوانید از وضعیت کلی جسمی خود پیش از تصمیم به بارداری مطلع گردید.

هزینه این خدمت به مبلغ 1245000 تومان بوده و کلیه موارد زیر در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
( CBC . BUN . CR . BG . TSH . FBS . VDRL . HIV Ab . HCV Ab . HBs Ag . HBs Ab . Anti Rubella(IgM) . Anti Rubella(IgG) . Indirect coombs . U/A . U/C )

انجام این آزمایش به 8 تا 12 ساعت ناشتا بودن نیازمند است.

لطفا دقت داشته باشید در صورتیکه پس از هماهنگی با متخصص و مراجعه ایشان ازانجام تست صرفنظر شود مبلغ 50000 تومان به متخصص به عنوان هزینه لغو تعلق خواهد گرفت که از جانب مشتری میبایست پرداخت گردد.

زمان جواب دهی آزمایش در صورت عدم نیاز به نمونه گیری مجدد بین 24 تا 48 ساعت میباشد.

کدام شهر هستید؟
شهرهای پربازدید
 • تهران
 • کرج
 • اصفهان
 • شیراز
همه شهرها
 • تبریز
 • مشهد
 • رشت
 • قم
 • کرمان
 • جیرفت
 • رفسنجان
 • اهواز
 • آمل
 • بندرعباس
 • کرمانشاه
 • گرگان