۱۴۷۱
غربالگری دوره ای دیابت

غربالگری دوره ای دیابت

مشتری گرامی

در آزمایش غربالگری دیابت شما میتوانید به صورت دوره ای میزان قند خون خود را چک نمایید.

این تست به مبلغ 355000 تومان بوده و شامل نمونه خون و ادرار میابشد و نیاز به حداقل 12 ساعت ناشتا بودن دارد.
موارد زیر در این آزمایش بررسی خواهد شد:

BUN .Cr .FBS .Hb A1C .TG .Chol .LDL .HDL .U/A . Microalbumin

لطفا دقت داشته باشید در صورتیکه پس از هماهنگی با متخصص و مراجعه ایشان ازانجام تست صرفنظر شود مبلغ 50000 تومان به متخصص به عنوان هزینه لغو تعلق خواهد گرفت که از جانب مشتری میبایست پرداخت گردد.

زمان جواب دهی آزمایش در صورت عدم نیاز به نمونه گیری مجدد بین 24 تا 48 ساعت میباشد.