۱۴۷۱
ارزیابی وضعیت هورمونی

ارزیابی وضعیت هورمونی

مشتری گرامی

این خدمت شامل بررسی وضعیت سلامتی هورمونی بانوان و آقایان میباشد که با نمونه گیری خون انجام میگردد.

هزینه انجام تست به شرح زیر میباشد:
ارزیابی وضعیت هورمونی بانوان : 350000 تومان
( شامل موارد : LH .Fsh .Fsh .Prolactin .progestrone .Estradiol)
ارزیابی وضعیت هورمونی آقایان : 270000 تومان
(شامل موارد : free Testosterone . Total testosterone . Dihydrotestosterone )

برای انجام این آزمایش نیاز به حداقل 8 ساعت ناشتا بودن میباشد.

جواب دهی در این بخش به دلیل زمان بردن آزمایشات هورمونی در صورت عدم نیاز به نمونه گیری مجدد حداقل 72 ساعت میباشد.

لطفا دقت داشته باشید در صورتیکه پس از هماهنگی با متخصص و مراجعه ایشان ازانجام تست صرفنظر شود مبلغ 50000 تومان به متخصص به عنوان هزینه لغو تعلق خواهد گرفت که از جانب مشتری میبایست پرداخت گردد.

کدام شهر هستید؟
شهرهای پربازدید
 • تهران
 • کرج
 • اصفهان
 • شیراز
همه شهرها
 • تبریز
 • مشهد
 • رشت
 • قم
 • کرمان
 • جیرفت
 • رفسنجان
 • اهواز
 • آمل
 • بندرعباس
 • کرمانشاه
 • گرگان