آزمایش هپاتیت و ایدز

آزمایش هپاتیت و ایدز

مشتری گرامی

در این بخش تست سلامت شما برای بیماری هپاتیت و ایدز از طریق نمونه گیری خون انجام خواهد شد و انجام این آزمایش نیاز به ناشتا بودن ندارد.

هزینه این سفارش مبلغ 500000 تومان میباشد و شامل موارد ( HIV Ab . HCV Ab . HBs Ag . HBs Ab ) میباشد.

جواب دهی در این بخش در صورت عدم نیاز به نمونه گیری مجدد بین 24 تا 48 ساعت میباشد.

لطفا دقت داشته باشید در صورتیکه پس از هماهنگی با متخصص و مراجعه ایشان ازانجام تست صرفنظر شود مبلغ 50000 تومان به متخصص به عنوان هزینه لغو تعلق خواهد گرفت که از جانب مشتری میبایست پرداخت گردد.