ترمیم و بازسازی ظروف آشپزخانه

ترمیم و بازسازی ظروف آشپزخانه

فهرست قیمت:

جزییات قیمت به شرح زیر است. قیمت ها حدودی بوده و از شما خواهشمندیم قیمت دقیق را قبل از انجام کار با متخصص نهایی نمایید. در صورتی که قیمت پیشنهادی اختلاف فاحشی با قیمت های اعلامی زیر داشت حتما به واحد پشتیبانی آچاره اعلام نمایید.

بازسازی داخل گرانیت نسکافه ای و بیرون رنگ:
- از سایز کوچک تا سایز 26 هر عدد: 100.000 تومان
- از سایز 28 تا 30 هر عدد: 120.000 تومان
- از سایز 32 تا 34 هر عدد: 200.000 تومان
بازسازی دورو گرانیتی نسکافه ای:
- از سایز کوچک تا سایز 26 هر عدد: 150.000 تومان
- از سایز 28 تا 30 هر عدد: 170.000 تومان
- از سایز 32 تا 34 هر عدد: 300.000 تومان
بازسازی داخل گرانیت طوسی و بیرون رنگ:
- از سایز کوچک تا سایز 26 هر عدد: 120.000 تومان
- از سایز 28 تا 30 هر عدد: 140.000 تومان
- از سایز 32 تا 34 هر عدد: 240.000 تومان
بازسازی دورو گرانیت طوسی:
- از سایز کوچک تا سایز 26 هر عدد: 120.000 تومان
- از سایز 28 تا 30 هر عدد: 200.000 تومان
- از سایز 32 تا 34 هر عدد: 340.000 تومان