۱۴۷۱
هرس درختان

هرس درختان

مشتری گرامی:

سرویس هرس درختان فقط مخصوص هرس کردن و بریدن شاخ و برگ اضافه انواع درختان می باشد.
توجه داشته باشید در این سرویس خدمات قطع درخت انجام نمی شود.
هزینه سرویس با توجه به نوع و تعداد درختان متفاوت می باشد که متخصص ما پس از قبول سفارش با شما در ارتباط هستند و در صورت توافق با شما برای انجام سرویس در محل حاضر می شوند.

* خواهشمند است به این نکته هم توجه داشته باشید که در صورتی که بعد از مراجعه متخصص به علت شرایط فنی یا عدم توافق قیمتی کار انجام نشود، مبلغ50000 تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد