۱۴۷۱ - ۵۴۵۳۶۶۰۰
خدمات شرکتی (ویژه سازمان های بزرگ)

خدمات شرکتی (ویژه سازمان های بزرگ)

مشتری گرامی

با استفاده از این بسته مدیران می توانند دغدغه های جانبی شان برای نگهداری از ساختمان و ابنیه، همچنین تهیه نیروی خدماتی برای نظافت ساختمان یا پذیرایی از جلسات مهم و سایر سرویس های مشابه را به آچاره بسپارند و مطمئن باشند که سرویس مورد نظر با کیفیت مناسب در زمان مناسب انجام خواهد شد.
آچاره با ارتباط مستقیم با بیش از 50.000 متخصص در زمینه های مختلف این امکان را دارد هر خدمتی که مورد نیاز سازمان باشد را در اسرع وقت انجام دهد. در واقع آچاره به عنوان یک پنجره واحد عمل می کند برای استفاده از هر خدمتی که کسب و کار اصلی سازمان نیست.