۱۴۷۱ - ۵۴۵۳۶۶۰۰

تعداد طبقات ساختمان خود را مشخص نمایید.