۵۴۵۳۶۶۰۰

کدامیک از موازد زیر علاوه بر روغن مورد نیاز است؟