۵۴۵۳۶۶۰۰

لطفا جزئیات نام و مدل خودرو را بیان کنید: