۵۴۵۳۶۶۰۰

برای چه تعداد گلدان به این سرویس نیاز دارید؟ ( در این سوال گلدان ها با سایز کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است.)