معاینه پزشکی

معاینه پزشکی

هزینه تقریبی:

با توجه به زمان و محل ارائه خدمت:

از 350.000 تومان تا 450.000 تومان ویزیت پزشک عمومی
از 600.000 تومان تا 900.000 تومان ویزیت پزشک متخصص

خواهشمند است به این نکته هم توجه داشته باشید که در صورتی که بعد از مراجعه متخصص به علت شرایط فنی یا عدم توافق قیمتی کار انجام نشود، مبلغ 40000 تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب به متخصص تعلق می گیرد.