۵۴۵۳۶۶۰۰

آیا کولر شما در ارتفاع قرار گرفته است؟ (داخل بالکن، روی نمای ساختمان و...)