در حال بارگذاری
دستمال تمیزکننده

چراغ خیلی کثیفه

دستمال رو بردار و تمیزش کن

سلام ارباب، من غول چراغ جادوام. یکی از آرزوهای زیر رو انتخاب کن تا برات برآورده کنم.
برآورده کن